Tuesday, October 22, 2019

Báo Infonet: Hơn 55 triệu USD để phát triển đô thị Thị xã Kỳ Anh

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh vừa ký Quyết định số 1686/QĐ-CTN về việc ký Hiệp định tài trợ cho Dự án 'Phát triển tổng hợp các đô thị động lực'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Infonet, nguồn bài: https://infonet.vn/hon-55-trieu-usd-de-phat-trien-do-thi-thi-xa-ky-anh-post317515.info

Thị xã Kỳ Anh là đơn vị duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh được đầu tư hơn 55 triệu USD.

Đồng ý kết quả đàm phán Hiệp định tài trợ cho Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực” của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới như tờ trình của Chính phủ, Phó Chủ tịch nước Ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lí liên quan.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có trách nhiệm làm thủ tục đối ngoại về việc ủy quyền theo quy định. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm vốn vay có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn nợ công.

Thị xã Kỳ Anh là đơn vị duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh tham gia dự án, Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh thuộc dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực” với tổng mức đầu tư 55,7 triệu USD tương đương 1.239,11 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới WB 42,49 triệu USD tương đương 956,04 tỷ đồng.

Dự án sẽ có 2 hợp phần chính gồm: Hợp phần 1, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giao thông đô thị; hợp phần 2, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đầu tư. Dự kiến thời gian thực hiện dự án bắt đầu vào cuối năm 2019 và kết thúc vào năm 2025.

Được biết, dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực gồm các địa phương tham gia: Yên Bái, Thái Nguyên, Hải Dương, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Dự án sẽ có 2 hợp phần chính gồm: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giao thông đô thị và hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đầu tư.

Dự kiến thời gian thực hiện dự án bắt đầu vào cuối năm 2019 và kết thúc vào năm 2025.

Đình Chuân

Tìm kiếm:✨

  • Thị xã Kỳ Anh, Pháp lí, Kỳ Anh, Phó chủ tịch nước, Hợp phần, Ký hiệp định, World bank, Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ngân hàng thế giới WB, Giao thông đô thị, Vốn vay, Hạ tầng kỹ thuật, Hà Tĩnh, Văn kiện, Thị xã, Tờ trình, Tài trợ, Yên Bái, Thái Nguyên, Động lực