Tuesday, October 29, 2019

Báo Thanh Tra: Nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN-TC) là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và thường xuyên, lãnh đạo TP Thái Nguyên luôn quan tâm, quán triệt thực hiện nghiêm túc. Nhờ vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/nang-cao-hieu-qua-trong-cong-tac-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao_t114c1059n155899

Tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân thành phố Thái Nguyên

Một số vụ việc thông qua công tác đối thoại trực tiếp của người đứng đầu thành phố đã được giải quyết dứt điểm, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo tiếp. Không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người trên địa bàn thành phố. Qua việc giải quyết KN-TC đã trả lại quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân, thu hồi kịp thời tiền, tài sản vi phạm cho Nhà nước.

Kiện toàn bộ máy tổ chức; bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân.

Tổ chức đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được kiện toàn, được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ban Tiếp công dân thành phố thuộc Văn phòng HĐND & UBND thành phố; hiện Ban có Trưởng ban do 01 đồng chí lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND thành phố phụ trách và có 04 cán bộ, chuyên viên có trình độ đại học chuyên trách làm công tác tiếp công dân thường xuyên và xử lý đơn; tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố, các Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ hàng tháng và tiếp đột xuất.

Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố được bố trí đầy đủ các trang thiết bị làm việc phục vụ việc tiếp công dân theo quy định, đảm bảo thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo (Hiện nay do nâng cấp trụ sở tiếp công dân nên trụ sở tiếp công dân thành phố chuyển địa điểm đến số 4 đường Cách mạng Tháng Tám). Hoạt động tiếp công dân đi vào nề nếp; chế độ của cán bộ, công chức được quan tâm thực hiện theo quy định.

Thanh tra thành phố là cơ quan tham mưu cho UBND thành phố trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; gồm có Chánh Thanh tra và 02 Phó Chánh thanh tra và 04 thanh tra viên.

Kiểm tra, giám sát, thanh tra trong công tác tiếp công dân và giải quyết KN-TC.

Hàng tháng, quý và đột xuất, UBND thành phố họp kiểm điểm, đánh giá kết quả giải quyết đơn để kịp thời chỉ đạo, giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là những đơn thư mới phát sinh ở cơ sở, nhằm hạn chế đơn thư vượt cấp. Qua kiểm điểm đã ban hành các văn bản, thông báo kết luận chỉ đạo giải quyết theo quy định. UBND thành phố đã chỉ đạo Thanh tra thành phố xây dựng kế hoạch hàng năm trình UBND thành phố phê duyệt. Trong kỳ, Thanh tra thành phố đã tiến hành thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 32 xã, phường thuộc thành phố.

Qua công tác thanh tra đã kịp thời kiến nghị chấn chỉnh, nhắc nhở đối với các đơn vị được thanh tra để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Một số kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lịch tiếp công dân được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố và niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân để nhân dân biết. Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan có trách nhiệm tham gia cùng tiếp công dân để giải quyết các kiến nghị, đề nghị của công dân. Đồng thời các phòng, ban phân công lãnh đạo, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân tại đơn vị để giải quyết các nội dung liên quan đến chuyên môn.

Từ ngày 01/4/2016 đến 15/9/2019, thành phố đã tiếp 1.381 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên là 929 lượt, tiếp định kỳ và đột xuất là 452 lượt. Không có đoàn đông người, vụ việc phức tạp. Các vụ việc được giải quyết trực tiếp tại buổi tiếp công dân hoặc giao cho cơ quan chuyên môn giải quyết theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố có 65 buổi tiếp định kỳ, đột xuất và đối thoại với công dân; ủy quyền cho các Phó Chủ tịch tiếp 198 buổi.

Các nội dung KN-TC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hành chính, về đất đai, chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ngoài thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ vào sáng thứ 6 hàng tuần và tiếp công dân đột xuất do công dân đăng ký qua Ban Tiếp công dân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố còn tiếp công dân ngay tại nơi cư trú khi công dân có yêu cầu; tiếp công dân tại trụ sở phường, xã, tại thực địa khu vực phát sinh đơn thư; tiếp nhận các ý kiến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh qua điện thoại; qua tin nhắn và qua báo chí… Qua đó lãnh đạo thành phố đã kịp thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, hạn chế đơn thư phát sinh, đơn thư vượt cấp lên cấp trên.

Trong số 2.080 đơn mà UBND thành phố đã tiếp nhận từ 01/4/2016 đến 15/9/2019, có 1.352 đơn đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, đơn không đủ điều kiện xử lý theo quy định; UBND thành phố xử lý 728 đơn, trong đó đã giải quyết xong 719 đơn đạt tỷ lệ 98,7%.

Trong 42 vụ khiếu nại, 61 vụ việc tố cáo, không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nổi cộm, kéo dài. Các nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hành chính, về đất đai, chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC

Để công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC hiệu quả cao, TP Thái Nguyên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng cho cán bộ, nhân dân đặc biệt là tại các xã, phường; tăng cường vai trò hòa giải của xóm, tổ dân phổ, phường, xã trong giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến nhiều nơi, vượt cấp; xử lý nghiêm minh những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; chủ động nắm chắc tình hình khiếu kiện của công dân để chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở; không để phát sinh điểm nóng, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp; thực hiện minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức theo quy định góp phần giảm phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước. Kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, tồn tại, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo; gắn kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường đối thoại trực tiếp của người đứng đầu trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Tiếp tục tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã, phường trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; rà soát, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Xây dựng cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xử lý nghiêm minh theo quy định những cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân.

Duy trì họp giao ban hàng tuần của lãnh đạo UBND thành phố với các đơn vị, phòng, ban chuyên môn để chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Phương Lan

Tìm kiếm:✨

  • Khiếu nại, Vượt cấp, Đơn thư, Tố cáo, Ổn định trật tự, Công dân, Chỉ thị số 35-CT/TW, Đột xuất, Khiếu kiện, Làm công tác, Đông người, Công chức, Thanh tra, Chánh thanh tra, Định kỳ, Thái Nguyên, Quán triệt, Phát sinh, Tham mưu, Thái Nguyên (thành phố)